Algemene Voorwaarden

1. Chiela.: de eenmanszaak Chiela., statutair gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 73471461.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Chiela. een overeenkomst is aangegaan.
3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
4. Diensten: alle diensten die Chiela. voor de opdrachtgever uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het maken en nabewerken van foto’s, plattegronden en video-impressies.
5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Chiela. en opdrachtgever krachtens welke Chiela. de dienst zal uitvoeren.
6. Informatie: alle gegevens afkomstig van opdrachtgever.
7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
8. Website: www.chiela.nl.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Chiela. gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Chiela. of door akkoord gaan via de e-mail verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Chiela. en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
4. Het uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht Chiela. niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever.
5. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van Chiela. en ten behoeve van alle andere personen die voor Chiela. werkzaam zijn respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van Chiela. bij enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Chiela. aansprakelijk zou kunnen zijn.
6. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

1. Offertes van Chiela. zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
2. Chiela. zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de opdrachtgever verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.
3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Chiela. het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Chiela. behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
6. Chiela. behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de opdrachtgever geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
7. Chiela. is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
8. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de opdrachtgever op enigerlei wijze een mededeling aan Chiela. verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.
9. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
10. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Chiela. binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
11. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Chiela. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

1. Het staat Chiela. vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door, door haar aan te wijzen werknemers en/of ingeschakelde, derden uit te laten voeren.
2. Chiela. zal bij het uitvoeren van de aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen, de kwaliteit Chiela. in acht nemen.
3. De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren zoals de kwaliteit van de informatie van opdrachtgever, de medewerking van derden, ongeval, technische storing, weersomstandigheden, ziekte of andere omstandigheden waarop Chiela. geen invloed kan uitoefenen. De termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn derhalve slechts te beschouwen als fatale termijn in de zin van boek 6 BW indien dit uitdrukkelijk tussen opdrachtgever en Chiela. is overeengekomen.
4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Chiela. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en juist aan Chiela. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of juist aan Chiela. zijn verstrekt, heeft Chiela. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Opdrachtgever staat tegenover Chiela. in voor de juistheid van verstrekte gegevens. Chiela. is niet aansprakelijk voor schade, van elke aard ook, doordat Chiela. is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Chiela. kenbaar was.
6. Bij een opdracht ter zake van een inmeting van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen vermoed slechts als aanduiding en derhalve als indicatie bedoeld te zijn, zonder dat hiervoor door Chiela. een garantie wordt afgegeven dat de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen exact zijn.
7. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. 8. Chiela. is gerechtigd om voor promotionele doeleinden het gemaakte materiaal en de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website en/of social media kanalen van Chiela. en/of overige promotionele uitingen van Chiela..
9. Chiela. heeft het recht zich in geval van een onvoorziene omstandigheid of in geval van overmacht door een derde te laten vervangen. 10. Alle diensten en producten welke door Chiela. worden geleverd, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. De producten worden op maat gemaakt. De opdrachtgever gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij afstand doet van de bedenktijd en het daarbij horende herroepingsrecht.

1. De levering van het product zal uitsluitend digitaal plaatsvinden, over het algemeen in de vorm van een JPEG, PDF of MP4. Het product wordt eenmaal geleverd aan opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk wordt verzocht om repeterende levering.
2. De door Chiela. te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met opdrachtgever vastgesteld. De door Chiela. opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de opdrachtgever.
3. Indien de levering vertraging oploopt, zal Chiela. dit zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail aan de opdrachtgever mededelen.
4. Een door Chiela. vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Chiela. niet van rechtswege in verzuim.
5. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de opdrachtgever de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Chiela., na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
6. Aan de leveringsplicht van Chiela. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Chiela. geleverde zaken een keer aan de opdrachtgever zijn aangeboden.

1. Alle opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en andere door de overheid opgelegde heffingen, alsmede exclusief eventueel in het kader van de opdracht te maken kosten, zoals onder meer verzend- en administratiekosten.
2. Chiela. heeft het recht om betaling van een voorschot te eisen alvorens met de werkzaamheden aan te vangen. Dit voorschot staat in redelijkheid tot het in het kader van de opdracht te verrichten werk.
3. Chiela. brengt de door haar verrichtte werkzaamheden in opdracht van opdrachtgever in rekening middels een factuur onmiddellijk na aanlevering van alle producten die onderdeel zijn van de opdracht.
4. Indien de initiële opdracht door opdrachtgever vlak voorafgaand aan, dan wel ten tijde van het uitvoeren van die opdracht, wordt verruimd, is er sprake van meerwerk. Chiela. zal hier meerkosten voor in rekening brengen bij opdrachtgever.

1. De betalingsverplichting van de opdrachtgever vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
2. Opdrachtgever dient de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 15 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
3. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
4. In geval van niet tijdige betaling van de aanbetalingsfactuur kan Chiela. besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling.
5. Bij een niet tijdige betaling is de opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
6. In bovenstaande gevallen heeft Chiela. voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.
7. Geen enkel gebruik van het product op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang opdrachtgever enige uitstaande factuur van Chiela. nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Chiela. dan ook.
8. Indien de factuur van Chiela. niet akkoord is, om welke reden dan ook, dient opdrachtgever dit binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk mee te delen aan Chiela.. Bij het uitblijven van een dergelijke mededeling wordt de factuur geacht akkoord te zijn. Bezwaren tegen een factuur ontslaan opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieën, foto’s video’s, teksten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Chiela. tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De door Chiela. geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Chiela. en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Chiela.. De opdrachtgever komt een beperkt publicatierecht van de beelden toe, na volledige betaling van het vooraf overeengekomen factuurbedrag.
4. Bij inbreuk komt Chiela. een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Chiela. gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
5. Opdrachtgever zal te allen tijde derden wijzen op en berichten over de herkomst van de door Chiela. gemaakte producten en het daarop rustende auteursrecht van Chiela.
6. Indien de klant foto’s en video’s op social media of andere online platformen wil delen, is hij/zij daartoe slechts gerechtigd wanneer hij de naam Chiela. of @chiela.nl (Instagram en Facebook) daarbij vermeld.
7. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 4.8 is Chiela. eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website en/ of social media kanalen van Chiela. en/of overige promotionele uitingen van Chiela..

1. Chiela. heeft de verplichting om alle schriftelijke informatie welke zij door de uitvoering van de overeenkomst van opdrachtgever ontvangt en die door opdrachtgever als vertrouwelijk is aangemerkt, geheim te houden. Chiela. zal te allen tijde tegenover een ieder de vertrouwelijkheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens waarborgen.
2. Chiela. zal deze verplichting tevens opleggen aan het door haar eventueel ingeschakelde derde.
3. Een afwijking van de geheimhoudingsplicht is toegestaan, indien de Wet hiertoe verplicht, alsmede ten aanzien van informatie die reeds bij Chiela. bekend is, onafhankelijk van de opdrachtgever is verzameld, door Chiela. rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen, of reeds door een rechthebbende in het publiek domein is vrijgegeven.

1. Klachten over een product van Chiela. dan wel de werkzaamheden die daaraan ten grondslag liggen, dienen door opdrachtgever binnen 10 dagen na voltooiing van het product schriftelijk te worden gemeld aan Chiela.. Alsdan dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de eventuele tekortkomingen aan Chiela. te worden medegedeeld, zodat Chiela. in staat is adequaat hierop te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is zal Chiela. de werkzaamheden alsnog zoals overeengekomen verrichten, tenzij opdrachtgever aan Chiela. te kennen geeft dat dit niet noodzakelijk is, danwel Chiela. redelijkerwijs behoort te begrijpen dat verdere nakoming niet noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat dit zinloos is geworden.

1. Zowel opdrachtgever als Chiela. hebben het recht de opdracht voor aanvang van de werkzaamheden door Chiela., door schriftelijke intrekking met opgaaf van reden te doen eindigen. Intrekking van de opdracht door opdrachtgever ontslaat Chiela. van de verplichting tot uitvoering van de opdracht.
2. Indien opdrachtgever de gemaakte afspraak intrekt binnen 24 uur voor de uitvoering hiervan, worden geen kosten in rekening gebracht.
3. Eventueel reeds gemaakte (deel)producten door Chiela. zullen aan opdrachtgever worden geleverd en worden gefactureerd conform de gebruikelijke tarieven. Chiela. zal een gespecificeerde opgave doen van de door haar gemaakte kosten, die opdrachtgever alsdan dient te betalen. De opgave kan nimmer hoger zijn dan het vooraf afgesproken tarief.
4. Indien opdrachtgever de gemaakte afspraak voor het maken van een product, intrekt of wenst te verzetten binnen 24 uur voor de uitvoering hiervan, kan Chiela. voorrijkosten en het uurtarief van de gederfde tijd aan opdrachtgever doorberekenen.

1. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een product van Chiela. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chiela. aan derden te verstrekken.
2. Chiela. is gerechtigd om in het kader van een opdracht gegevens van de opdrachtgever aan derden te verstrekken.

1. Chiela. zal de door haar gemaakte eindproducten voor opdrachtgever maximaal 6 maanden lokaal opslaan en kosteloos een enkele opdracht op verzoek kunnen leveren.
2. Na 6 maanden zullen de eindproducten in het archief worden opgeslagen. Op verzoek van opdrachtgever kan tot maximaal 3 jaar terug en tegen een meerprijs van € 15 ex btw per opdracht een eindproduct uit het archief worden opgevraagd.

1. Iedere overeenkomst tussen Chiela. en de opdrachtgever is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Chiela. kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
2. Indien Chiela. onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 14.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €2.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Chiela. uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door opdrachtgever.
3. In aanvulling op artikel 14.2 is Chiela. dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden: de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Chiela. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Chiela. toegerekend kunnen worden: redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
4. Chiela. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Chiela. geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Chiela..
5. Chiela. is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
6. Opdrachtgever vrijwaart Chiela. voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Chiela..

1. Chiela. is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
2. Chiela. is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Chiela. weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Chiela. kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Chiela. een overeenkomst is aangegaan.
3. Naast het bepaalde in lid 15.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Chiela. onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ingehuurde derden door Chiela., transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen (zoals in- en uitvoerverboden en contingenteringen), bedrijfsstoringen bij Chiela., wanprestatie door leveranciers van Chiela. waardoor Chiela. haar verplichtingen jegens de Wederpartij niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Chiela. of diens leveranciers.

1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van drie maanden, tenzij anders is overeengekomen.
2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
3. Beide partijen, zowel opdrachtgever als Chiela., komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
4. Chiela. kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin: aan opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken; het vermoeden bestaat dat opdrachtgever niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen; opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Chiela. voortvloeiende verplichting; opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van derden; opdrachtgever handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Chiela.; opdrachtgever niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven; bij terugkerende betalingsproblemen. Chiela. zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
5. Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 16.3 en 16.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Chiela. vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
6. Chiela. behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Chiela. overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij opdrachtgever hiervan op de hoogte. Het staat opdrachtgever vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

1. Chiela. zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de opdrachtgever de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de opdrachtgever en Chiela. in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 17.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Chiela. worden gefactureerd aan de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever naar inziens van Chiela. aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Chiela..
3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Chiela. te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Chiela., heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

1. Chiela. is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen.
2. Indien er door toedoen van de opdrachtgever schade wordt aangebracht aan apparatuur van Chiela., is de opdrachtgever gehouden de dagwaarde te vergoeden.
3. De opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken.
4. Producten welke door Chiela. worden geleverd zijn enkel voor het in de offerte overeengekomen gebruik. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen.

1. In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.
2. Chiela. verzamelt en registreert persoonlijke en zakelijke gegevens van opdrachtgever en mag deze voor de uitvoering van de opdrachten vrij gebruiken.
3. De algemene voorwaarden kunnen – op verzoek – ook worden opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse. Als er verschil van mening bestaat over de inhoud van de strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
4. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de opdrachtgever op een derden worden overgedragen indien Chiela. hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

1. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
3. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Chiela. en opdrachtgever, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Versie: maart 2020